Research Area

Geochemistry
Ruixia Hao
Qiugen Li
Qiong Liu
Shuwen Liu
Xi Liu
Yulin Liu
Qiang Sun
Xiang Wu
Guibin Zhang
Haifei Zheng
Yongfeng Zhu
Yingwei Fei
Baosheng Li
Pingping Liu
Geodynamics,Natural Resource Engineering
Zhaojie Guo
Tao He
Baofu Han
Guiting Hou
Jianjun Hou
Baochun Huang
Jianqing Ji
Jianghai Li
Peizhen Zhang
Yongsheng Ma
Mao Pan
Tairan Wu
Bei Xu
Bo Zhang
Jinjiang Zhang
Zhicheng Zhang
Liao Chang
Nan Zhang
Geophysics
Yongshun Chen
Yuntai Chen
Zengxi Ge
Tianyue Hu
Qinghua Huang
Jun Lei
Jieyuan Ning
Yanbin Wang
Haiming Zhang
Xianbing Zhang
Kechang Zhao
Yonghong Zhao
Shiyong Zhou
Ying Zhou
Yong Zhang
Yong Zhang
Mineral Sciences
Yanjing Chen
Xiuyun Chuan
Ping Guan
Yong Lai
Wenbo Li
Yan Li
Chuxiong Liu
Anhuai Lu
Zeng Lü
Shan Qin
Shuguang Song
Changqiu Wang
Hejin Wang
Chunjing Wei
Cheng Xu
Danian Ye
Lifei Zhang
Lin Dong
Chaodong Wu
Paleontology, stratigraphy
Zhiqiang Bai
Keqin Gao
Baoqi Huang
Dayong Jiang
Jianbo Liu
Xueping Ma
Bing Shen
Yuanlin Sun
Zuoyu Sun
Deming Wang
Jinzhuang Xue
Miman Zhang
Remote Sensing, Geographic Information System
Bin Chen
Xiuwan Chen
Shihong Du
Wenzhe Fa
Wenjie Fan
Yong Gao
Zhou Huang
Mei Li
Peijun Li
Qi Li
Yu Liu
Yuefeng Liu
Shanjun Mao
Qiming Qin
Min Sun
Yuan Tian
Lun Wu
Lei Yan
Feizhou Zhang
Xianfeng Zhang
Yi Zhang
Hongying Zhao
Yi Lin
Zhengang Cao
Jian Jiao
Qingxi Tong
Qiming Zeng
HUAZHONG REN
Space physics
Chuanyi Tu
Hongfei Chen
Yongqiang Hao
Lun Xie
Xiangqian Yu
Donghe Zhang
Qiugang Zong
Hong Zou
Xuzhi Zhou
Suiyan Fu
Jiansen He
Linghua Wang
HUI TIAN