Research Staff

C      
Zhengang Cao 86-10-62751967 czhg@pku.edu.cn
Yanchao Chen 86-10-62755979 cycsemi@pku.edu.cn
F      
Yongge Feng 86-10-62765853 fengyg@pku.edu.cn
G      
Honglin Gao 86-10-62752196 gaohonglin@pku.edu.cn
Libing Gu 86-10-62767292 lbgu@pku.edu.cn
H      
Baoling  Huang 86-10-62767291 huangbaoling@pku.edu.cn
J      
Qiuyue Jia 86-10-62751160 jqy@pku.edu.cn
L      
Xiaoli Li 86-10-62751168 xiaoli.li@pku.edu.cn
Xvdong Lin 86-10-62769853 lin@pku.edu.cn
M      
Fang Ma 86-10-62764972 Mafran1234@sina.com
Guojun Miao 86-10-62753256 mgj@pku.edu.cn
S      
Weihong Shi 86-10-62755943 whshi@pku.edu.cn
Y      
Bin Yang 86-10-62754118 yangb@pku.edu.cn
Xiangqian Yu 86-10-62754424 yuxiangqian@126.com
Z      
Xianbing Zhang 86-10-62757860 xbzhang@pku.edu.cn
Jing Zhou 86-10-62753175 zhoujing1026@126.com
Wenping Zhu 86-10-62760135 wpzhu@pku.edu.cn